Regulamin

Regulamin Portalu Muzea Wielkopolski

Regulamin Portalu Muzea Wielkopolski

(zwany dalej „Regulaminem”)

Słownik pojęć

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
„MOZK” – należy przez to rozumieć Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, z siedzibą przy ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz;

„Portal MW” – należy przez to rozumieć Portal Muzea Wielkopolski, na którym prezentowane są obiekty kulturowe z wielkopolskich muzeów i instytucji, m.in. w formie zdigitalizowanych wizerunków obiektów. Portal MW powstał w ramach projektu „Upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za pośrednictwem edukacyjnej platformy internetowej i aplikacji mobilnej” w ramach Programu Kultura cyfrowa MKiDN. Portal MW jest wzbogacany o kolejne obiekty kulturowe z Wielkopolski i nowe instytucje, które przystąpią do współpracy z MOZK;

„Użytkownik” – należy przez to rozumieć każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu MW;

„Zasób/y” – należy przez to rozumieć wszystkie materiały tekstowe, graficzne, multimedialne, audio zamieszczone na Portalu MW.

Celem głównym zadania jest upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Wielkopolski za pośrednictwem internetowej platformy edukacyjnej oraz aplikacji mobilnej.

Wypełniając to zadanie, chcemy, aby Zasoby znajdujące się w domenie publicznej były ogólnodostępne dla całego społeczeństwa bezpłatnie. Z Zasobów będących w domenie publicznej można korzystać bezpłatnie, zarówno na użytek własny jak i komercyjny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na zasadach opisanych w Regulaminie. Wszystkie zgromadzone Zasoby udostępniane są z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Zasoby, które nadal objęte są ochroną prawa autorskiego, do których posiadamy stosowne prawa autorskie, udostępniamy na wolnej licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska (CC-BY 3.0 PL).

Wierzymy, że dzięki takiemu podejściu zainspirujemy nauczycieli, uczniów, naukowców, miłośników sztuki i przedsiębiorców do kreatywnego i innowacyjnego korzystania z udostępnionych przez nas Zasobów.

Korzystając z Portalu MW, Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

I. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest MOZK, który przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z póżń. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

MOZK przetwarza dane osobowe, które zostały dostarczone przez Użytkowników dobrowolnie i na których przetwarzanie wyrazili zgodę, oraz dane zbierane automatycznie, np. adresy IP.

MOZK nie wykorzystuje danych osobowych w celach innych niż te, na które wyrażono zgodę. MOZK jest uprawniony do udostępniania danych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Użytkownikowi przysługują prawa wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności wglądu do przetwarzanych danych osobowych Użytkownika w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

II. Zasady korzystania z Zasobów udostępnianych na Portalu MW

Ogólne zasady korzystania z Zasobów:

1.1. O ile nie zaznaczono inaczej, Zasoby na Portalu MW udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Użytkownikom Portalu MW zezwala się na ich swobodne wykorzystywanie, rozpowszechnienie, kopiowanie, zmienianie i remiksowanie pod warunkiem wskazania autorów, źródła pochodzenia i adresu strony internetowej http://muzeawielkopolski.pl/.

1.2. Użytkownikom Portalu MW zezwala się na swobodne wykorzystywanie Zasobów oznaczonych jako domena publiczna pod warunkiem oznaczenia autorstwa (o ile zostało podane), nazwy, źródła pochodzenia eksponatu i adresu strony internetowej http://muzeawielkopolski.pl/.

1.3. Użytkownikom Portalu MW nie zezwala się na kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie ani komercyjne wykorzystywanie Zasobów oznaczonych jako „wszystkie prawa zastrzeżone”. Aby swobodnie korzystać z takiego Zasobu, należy uprzednio uzyskać zgodę właścicieli praw. Bez uzyskania takiej zgody z Zasobów tych można korzystać w ramach dozwolonego użytku chronionych utworów przewidzianego w przepisach (Oddział 3) ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

Szczegółowe zasady korzystania z Zasobów:

2.1. Korzystanie z Zasobów na użytek własny

2.1.1. Zasoby oznaczone: „Domena publiczna”

Tak zostały oznaczone Zasoby, do których prawa autorskie majątkowe wygasły (minęło już 70 lat od śmierci ich autora, ostatniego ze współautorów, daty rozpowszechnienia lub daty ustalenia utworu) lub które nie są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim (np. eksponaty geologiczne, dokumenty i materiały urzędowe).

Można je swobodnie kopiować i rozpowszechniać w dowolnym medium i formacie oraz adaptować – remiksować, zmieniać i tworzyć na ich bazie nowe utwory w dowolnym celu (na użytek własny).

Wykorzystując Zasoby z domeny publicznej, należy pamiętać o autorskich prawach osobistych i oznaczać wykorzystywane Zasoby zgodnie z poniższym schematem:

a) w przypadku, gdy prawa autorskie majątkowe wygasły, przykładowy zapis:
[imię i nazwisko autora Zasobu/ pseudonim (lub informacja autor nieznany)], [nazwa Zasobu], eksponat ze zbiorów [nazwa muzeum, z którego Zasób pochodzi], digitalizacja: MOZK, projekt Muzea Wielkopolski, domena publiczna

b) w przypadku, gdy Zasób nie jest utworem, np. eksponaty geologiczne, przykładowy zapis:
[nazwa Zasobu], eksponat ze zbiorów [nazwa muzeum, z którego Zasób pochodzi], digitalizacja: MOZK, projekt Muzea Wielkopolski, domena publiczna

2.1.2. Zasoby oznaczone: „Licencja Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC-BY 3.0 PL)”

Tak zostały oznaczone Zasoby objęte ochroną prawa autorskiego, do których MIK nabył pełnię majątkowych praw autorskich i udostępnia je na licencji CC-BY 3.0 PL lub pozyskał stosowne prawa, by je na tej licencji udostępnić.

Można je swobodnie kopiować i rozpowszechniać w dowolnym medium i formacie oraz adaptować – remiksować, zmieniać i tworzyć na ich bazie nowe utwory w dowolnym celu.

Warunkiem wykorzystywania jest oznaczenie Zasobu zgodnie z poniższym schematem, przykładowy zapis:
Muzea Wielkopolski, licencja CC-BY 3.0 PL, creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/

2.1.3. Zasoby oznaczone: „Wszystkie prawa zastrzeżone”

Tak zostały oznaczone Zasoby objęte ochroną prawa autorskiego, do których MOZK nie posiada pełni praw autorskich. Aby swobodnie korzystać z Zasobu, należy uzyskać zgodę właścicieli praw (muzeów, spadkobierców, prywatnych kolekcjonerów itp.).

Bez zgody właścicieli praw można bezpłatnie korzystać z Zasobów w ograniczony sposób, w ramach tzw. dozwolonego użytku prywatnego i publicznego wynikającego z przepisów prawa autorskiego. W granicach dozwolonego użytku można korzystać z Zasobów pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Należy pamiętać, że podanie tych informacji powinno uwzględniać istniejące możliwości techniczne i racjonalność tego wymogu w konkretnej sytuacji. Dozwolony użytek nie może natomiast naruszać „normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy”.

2.1.3.1. Dozwolony użytek osobisty

Każdy może bezpłatnie i bez pytania o zgodę właścicieli praw autorskich:
– pobierać i kopiować Zasoby na własne potrzeby (bez prawa do publikacji),
– kopiować Zasoby na własny użytek i osób bliskich (rodziny, znajomych – nie można udostępniać ani rozpowszechniać kopii, opracowań i modyfikacji poza ten krąg osób, np. na otwartym profilu na portalu społecznościowym lub ogólnodostępnym blogu).

Warunkiem wykorzystywania jest oznaczenie Zasobu zgodnie z poniższym schematem, przykładowy zapis:
© [nazwa Zasobu], [imię i nazwisko autora Zasobu/ pseudonim (lub informacja autor nieznany)], [nazwa właściciela praw do Zasobu]

2.1.3.2. Dozwolony użytek publiczny – cytat

Wszystkie Zasoby, zarówno teksty, zdjęcia, jak i filmy, znajdujące się na Portalu MW, można cytować w swoich pracach. Drobne utwory (takie jak zdjęcia czy krótkie teksty) można przytaczać w całości. Dłuższe utwory tylko we fragmentach.

Warunki cytatu:
a) musi być rozpoznawalny,
b) autorstwo i źródło muszą być wyraźnie oznaczone w każdym przypadku,
c) jego zamieszczenie musi być uzasadnione celem: ma służyć wyjaśnianiu lub nauczaniu, krytycznej analizie lub prawom gatunku twórczości (np. parodii),
d) pełni funkcję pomocniczą: ma służyć uzupełnieniu i wzbogaceniu dzieła, nie może go zastępować.

Cytując Zasoby znajdujące się na Portalu MW, należy je oznaczyć w następujący sposób, przykładowy zapis:
[imię i nazwisko autora Zasobu (utworu)], [nazwa Zasobu], źródło: Muzea Wielkopolski

2.1.3.3. Działalność naukowa i dydaktyczna

Instytucje naukowe i oświatowe mogą korzystać z Zasobów objętych ochroną prawa autorskiego w celach dydaktycznych i do prowadzenia własnych badań. Na tej podstawie nauczyciel w ramach lekcji może wyświetlać w całości filmy czy kopiować fragmenty dowolnych utworów (filmów, tekstów) dla swoich uczniów.

2.1.3.4. Wykorzystanie Zasobów na potrzeby osób niepełnosprawnych

W ramach dozwolonego użytku publicznego można sporządzać i rozpowszechniać w celach niekomercyjnych kopie oraz adaptacje utworów w celu ułatwienia czy umożliwienia osobom niepełnosprawnym zapoznania się z nimi. Na przykład można sporządzić audiobook – adaptację książki dla potrzeb osób niewidomych i niedowidzących.
Przepisy prawa autorskiego przewidują także inne wyjątki i ograniczenia prawa autorskiego. W Regulaminie wymieniamy jedynie przypadki najważniejsze z perspektywy korzystania z Portalu MW.

2.2. Korzystanie z Zasobów na użytek komercyjny

2.2.1. Zasoby oznaczone: „Domena publiczna"

Można korzystać w sposób komercyjny pod warunkiem oznaczenia zgodnie z poniższym schematem:

a) w przypadku, gdy prawa autorskie majątkowe wygasły, przykładowy zapis:
[imię i nazwisko autora Zasobu/ pseudonim (lub informacja autor nieznany)], [nazwa Zasobu], eksponat ze zbiorów [nazwa muzeum, z którego Zasób pochodzi], digitalizacja: MOZK, projekt Muzea Wielkopolski, domena publiczna
b) w przypadku, gdy Zasób nie jest utworem, np. eksponaty geologiczne, przykładowy zapis:
[nazwa Zasobu], eksponat ze zbiorów [nazwa muzeum, z którego Zasób pochodzi], digitalizacja: MOZK, projekt Muzea Wielkopolski, domena publiczna

2.2.2. Zasoby oznaczone: „Licencja Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska (CC-BY 3.0 PL)”

Można korzystać w sposób komercyjny pod warunkiem oznaczenia zgodnie z poniższym schematem, przykładowy zapis:
Muzea Wielkopolski, licencja CC-BY 3.0 PL, creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/

2.2.3. Zasoby oznaczone: „Wszystkie prawa zastrzeżone”

Nie można korzystać w sposób komercyjny bez zgody właścicieli praw (muzeów, spadkobierców, prywatnych kolekcjonerów itp.), wymagane jest pozyskanie zgody ww. właścicieli praw, nie trzeba uzyskiwać dodatkowej zgody MOZK.

W wypadku naruszenia prawa autorskiego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

III. Bezpieczeństwo na stronach Portalu MW

MOZK zapewnia stosowne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec i zminimalizować ryzyko nieuprawnionego dostępu osób trzecich.

Do korzystania z usług na Portalu MW niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarkę zasobów internetowych umożliwiające wyświetlanie stron WWW.

IV. Informacje zbierane przez MOZK o Użytkownikach

Podczas odwiedzin stron Portalu MW na komputerze Użytkownika może zostać umieszczona okresowo informacja pozwalająca na identyfikację komputera w postaci pliku tekstowego „cookie”. Umieszczany plik umożliwia gromadzenie na twardym dysku komputera pewnych informacji o komputerze Użytkownika (np. o systemie operacyjnym komputera, rodzaju przeglądarki, adres protokołu internetowego [IP]). Wykorzystanie plików cookies ma przynieść Użytkownikom ułatwienia w zakresie: właściwego dopasowania stron internetowych do ich potrzeb, zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Wyłączenie tej funkcji może spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z pełnej funkcjonalności Portalu MW, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z Portalu MW.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Więcej informacji na temat plików „cookies” dostępnych jest na: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

MOZK gromadzi numery IP komputerów w logach dostępowych. Gromadzone dane są wykorzystywane w celach administracyjnych i przy analizach statystycznych Użytkowników.

V. Postanowienia końcowe

MOZK zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.

MOZK i Muzea, których wybrane Zasoby prezentujemy na Portalu MW, jak również wszystkie osoby, które przyczyniły się do powstania i udostępnienia zbiorów, dołożyły wszelkich starań, aby określić status prawny Zasobów udostępnianych na Portalu MW. Nie gwarantujemy jednak, że wszelkie Zasoby są wolne od praw własności intelektualnej osób trzecich (takich jak znaki towarowe, ochrona baz danych). Korzystając z Zasobów na użytek komercyjny, wyrażasz zgodę na to, że ani MOZK, ani ww. Muzea, ani żadne inne osoby nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodne z prawem lub naruszające prawa osób trzecich wykorzystanie Zasobów znajdujących się na Portalu MW.

MOZK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem lub naruszające prawa osób trzecich wykorzystanie Zasobów znajdujących się na Portalu MW.

Regulamin został opracowany przez Małopolski Instytut Kultury wspólnie z Centrum Cyfrowym Projekt: Polska na potrzeby portalu „Wirtualne Muzea Małopolski”. Dziękujemy MIK za wyrażanie zgody na wykorzystanie dokumentu w projekcie Muzea Wielkopolski.